Urokliwa niewielka miejscowość malowniczo położona nad zalewem Mietkowskim. Znajduje się tu niezwykle ciekawy kościół pod wezwaniem św. Barbary i ruiny pałacu. Kościół istniał tu już w XIII w. Niemniej dokument datowany na 30 września 1262 r., w którym znajduje się pierwsza wzmianka o świątyni, w świetle najnowszych badań uznany został za falsyfikat z ostatniego dwudziestolecia XIII w. (Schlesisches Urkundenbuch, t. 3, nr 582). W średniowieczu właścicielami Borzygniewa były kolejno rody Temschen, Tschammer, Seidlitz, Czeczow (Tschetschau, Matche, Mettke). Pośród panów Borzygniewa w XVI w. spotykamy Kaspara Czeczow i Kaspara von Schindel zu Lauterbach. W pierwszej ćwierci XVII w. nowy właściciel Borzygniewa Krzysztof von Mühlheim und Domanze wzniósł nieopodal kościoła manierystyczny dwór. Budowla została spalona w 1945 r. przez Sowietów i do dziś pozostaje ruiną. Pośród właścicieli Borzygniewa w XVII w. spotykamy Zygmunta von Opatzki, Marcina von Knobelsdorf, Krzysztofa Vetter barona von Lyllis, Hartwiga von Mesenau. W XVIII w. dobra te nabyła rodzina baronów von Wickenburg Stechinelli. W latach 1872-1937 panami Borzygniewa byli Schellerowie. Później, w obliczu planów budowy zbiornika retencyjnego na Bystrzycy, dobra te wykupiło państwo a dawny dwór stał się siedzibą Urzędu ds. Planowania Zbiorników Wodnych.

We wnętrzu świątyni uwagę przyciąga okazałe barokowe wyposażenie a przede wszystkim zespół epitafiów z końca XVI i początku XVII w. Są to umieszczone na ścianie całopostaciowe płyty nagrobne przedstawiające członków rodziny Schindel.